Գաղտնիության քաղաքականություն

Անձնական գրասենյակ
05.06.2015

Անձնական գրասենյակ

Անձնական գրասենյակ  Բոլոր բաժանորդներին առաջարկում ենք Անձնական գրասենյակոմ գրանցվելուց , որպես Ծածկագիր օգտագործեն իրենց պայմանագրի հնգանիշ համարը(օրինակ՝ 00001) հետագայում կայքում վճարում կատաելու համար։ ...

Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն "Գաղտնիության քաղաքականություն" փաստաթուղթը (այսուհետ ՝ "քաղաքականություն") իրենից ներկայացնում է "Արմատիս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից օգտատիրոջ ստացած անձնական տեղեկատվության օգտագործման կանոնները:

1. Տերմիններ և սահմանումներ

1.1. Սույն փաստաթղթում և դրանից բխող կամ դրա հետ կապված կողմերի հարաբերություններում կիրառվում են հետևյալ եզրույթներն ու սահմանումները.:

a.   Իրավատեր – "Արմատիս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ  ընկերություն ՀՎՀՀ 02268057, Հասցե ՝ 0006, Երևան, Մանթաշյան 5-39

b.     Օգտատեր-անձ, որն իրավատիրոջ հետ պայմանագիր է կնքել իր կամ ուրիշի շահերից ելնելով ' գործող օրենսդրության և պայմանագրի պահանջներին համապատասխան:

c.     Պայմանագիր-պայմանագիր-հարթակի անհատույց օգտագործման պայմանագիր (Օգտատիրական համաձայնագիր, այսուհետ ՝ համաձայնագիր), պրոդուկտների օգտագործման լիցենզային պայմանագիր, բջջային հավելվածի վերջնական օգտագործողի հետ լիցենզային պայմանագիր և/կամ այլ համաձայնագիր իրավատիրոջ հետ, որն առաջարկվում է կնքման և/կամ կնքվում է Օգտատիրոջ կողմից հարթակում տեղադրված ցանկացած Օֆերտայի հիման վրա:

d. Կայք-ցանկացած ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ, որը հասանելի է ինտերնետում ցանցային հասցեով (ներառյալ ենթադոմեյնները): https://armatis.am/

e.     Բջջային հավելված-համակարգչային ծրագիր բջջային սարքերի համար, որը նախատեսված է Բաժանորդի կողմից բջջային սարքի վրա հարթակի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար

f.      Հարթակ -սերվերային մոդուլային ճարտարապետությամբ "Արմատիս դոմոֆոն" ինտեգրված ծրագրային-ապարատային համալիր ՝ հարակից տարածքի օբյեկտների (դոմոֆոններ, ուղեփակոցներ, դարպասներ, Տեսախցիկներ) կառավարման համար, որը ներառում է կայք, պրոդուկտներ, բջջային հավելված և այլ ծրագրեր համակարգիչների և/կամ տվյալների բազաների համար, որոնք իրականացնում են հարթակի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները:

1.2. Սույն Քաղաքականության մեջ օգտագործվում են համաձայնագրով, ինչպես նաև օգտատիրոջ հետ կնքվող այլ պայմանագրերով նախատեսված տերմիններն ու սահմանումները, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն քաղաքականությամբ կամ չի բխում դրա էությունից: Այլ դեպքերում քաղաքականության մեջ կիրառվող տերմինի մեկնաբանումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը, գործարար շրջանառության սովորույթներին կամ գիտական դոկտրինին համապատասխան:.

2.  Ընդհանուր դրույթներ

2.1  Սույն քաղաքականությունը հանդիսանում է դրան հղում կատարող փաստաթղթերի, այդ թվում ՝ Օգտատիրական համաձայնագրի, լիցենզային պայմանագրի կնքման հրապարակային առաջարկի, բջջային հավելվածի վերջնական օգտագործողի հետ լիցենզային պայմանագրի և դրանց հիման վրա կնքված պայմանագրերի անբաժանելի մասը:

2.2. Օգտագործելով հարթակը կայքի միջոցով, ներբեռնելով և / կամ օգտագործելով բջջային հավելվածը, գրանցվելով / մուտք գործելով հարթակ, հետադարձ կապի ձևի միջոցով ուղարկելով միացման հայտ կամ հարցում իրավատիրոջը, ձևակերպելով պրոդուկտների տրամադրման պատվեր և / կամ կնքելով պայմանագիր դուք ազատորեն, ձեր կամքով և ձեր շահերից ելնելով տալիս եք գրավոր համաձայնություն անձնական տեղեկատվության մշակման հետևյալ եղանակներին ՝ գրառում, համակարգում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացում, փոփոխություն), արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (տրամադրում, մուտք) երրորդ անձանց, այդ թվում ՝ , անդրսահմանային փոխանցում օտարերկրյա պետությունների տարածք, ապանձնավորում, արգելափակում, հեռացում, ոչնչացում սույն քաղաքականությամբ սահմանված նպատակներով և կարգով ՝ ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց այդպիսի միջոցների օգտագործման ՝ իրավատիրոջ հայեցողությամբ:

2.3 Սույն քաղաքականության նկատմամբ, ներառյալ ' դրա դրույթների մեկնաբանումը և ընդունման, կատարման, փոփոխման և դադարեցման կարգը, ենթակա է կիրառման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

3.  Անձնական տվյալներ

  3.1.    Սույն Քաղաքականության մեջ անձնական տեղեկատվությունը հասկացվում է որպես:

  3.1.1. Տեղեկատվություն, որն օգտատերն ինքնուրույն է տրամադրում իր մասին հարթակում գրանցման կամ թույլտվության ժամանակ, ինչպես նաև հարթակի այլ օգտագործման ընթացքում, ներառյալ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները:

 3.1.2.Տվյալներ, որոնք փոխանցվում են ավտոմատ ռեժիմով ՝ կախված օգտատիրոջ ծրագրային ապահովման պարամետրերից ՝ անանձնական տեսքով։

3.2. Իրավատերն իրավունք ունի պահանջներ սահմանել Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության կազմի նկատմամբ, որը պետք է պարտադիր տրամադրվի հարթակից օգտվելու և/կամ այդպիսի տեղեկատվության նշումով պայմանագիր կնքելու համար: Եթե որոշակի տեղեկատվություն հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից նշված չէ որպես պարտադիր, դրա տրամադրումը կամ բացահայտումը իրականացվում է օգտագործողի կողմից իր հայեցողությամբ:

3.3.   Օգտատիրոջ գրանցման ժամանակ "գործընկեր" կարգավիճակում պարտադիր նշվում են ՝ էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բաժանորդային հեռախոսահամարը, անունը, ինչպես նաև ներկայացվող կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին տվյալները:

Բաժանորդի գրանցման և/կամ բջջային հավելվածից օգտվելու համար Բաժանորդի կողմից պարտադիր տրամադրվում են հետևյալ տվյալները ' բաժանորդի հեռախոսահամարը և հասցեն:

Հայտի ուղղորդման ժամանակ,Կայքում Կոնտակտային ձևի միջոցով իրավատիրոջը դիմելու օգտագործողի կողմից պարտադիր նշվում են ՝ էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բաժանորդային հեռախոսահամարը, անունը:

3.4.    Հանրային տեղեկատվություն. Այլ օգտվողների հետ շփվելու համար հարթակի որոշակի ֆունկցիոնալություն օգտագործելիս (Օրինակ ՝ Ընդհանուր Զրույց), օգտագործողի պրոֆիլի տվյալները կարող են հասանելի լինել այլ օգտվողների համար ՝ Կախված պլատֆորմի ֆունկցիոնալությունից և (կամ) օգտագործողի պարամետրերից: օգտագործողի պրոֆիլի տվյալները կարող են հասանելի լինել նաև այլ օգտվողների համար ՝ Կախված պլատֆորմի ֆունկցիոնալությունից և (կամ) օգտագործողի պարամետրերից: Օգտատերը տեղեկացված համաձայնություն է տալիս անսահմանափակ թվով անձանց ՝ այլ օգտատերերի նման տեղեկատվությանը հասանելիության վերաբերյալ ։  Օգտագործողի պրոֆիլի տվյալները հասանելի են դառնում այլ օգտվողների համար ՝ հաշվի առնելով պրոֆիլի կարգավորումները ՝ հարթակի համապատասխան ֆունկցիոնալության օգտագործման մեկնարկի պահից

3.5. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը չի ստուգում տրամադրված անձնական տեղեկատվության հուսալիությունը և օգտագործողի կողմից դրա մշակման համար անհրաժեշտ համաձայնության առկայությունը սույն քաղաքականությանը համապատասխան ՝ հավատալով, որ օգտագործողը գործում է բարեխղճորեն, շրջահայաց և գործադրում է բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը ՝ այդպիսի տեղեկատվությունը արդի վիճակում պահելու և անձնական տվյալների սուբյեկտների բոլոր անհրաժեշտ համաձայնությունները ստանալու համար:

3.6. Օգտատերը գիտակցում, ընդունում և համաձայնում է, որ իրավատերը հարթակում օգտագործում է երրորդ անձանց ծրագրային ապահովումը, որի արդյունքում այդպիսի անձինք կարող են ավտոմատ կերպով ստանալ և փոխանցել առարկայազուրկ տվյալները:

Երրորդ կողմի նշված ծրագրաշարը ներառում է վերլուծական տվյալների հավաքագրման և մշակման համակարգեր:

 • Google Analytics-ը, որն իրականացնում է տվյալների հավաքագրում և մշակում համացանցում տեղադրված և/կամ հասանելի Գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան հետևյալ հասցեով՝ https://policies.google.com/privacy;
 • Yandex.Մետրիկա, որն իրականացնում է տվյալների հավաքագրում և մշակում ՝ համաձայն գաղտնիության քաղաքականության, տեղադրված և/կամ հասանելի է համացանցում հետևյալ հասցեով՝ https://yandex.ru/legal/confidential/;
 • . Amplitude, որն իրականացնում է տվյալների հավաքագրում և մշակում ՝ համաձայն գաղտնիության քաղաքականության, տեղադրված և/կամ հասանելի է համացանցում հետևյալ հասցեով՝ https://amplitude.com/privacy;

        .  Firebase-ը և Crashlytics-ը, որոնք հանդիսանում են Google ընկերության ծրագրային արտադրանք, որն իրականացնում է տվյալների հավաքագրում և մշակում ինտերնետում տեղադրված և/կամ հասանելի տվյալների օգտագործման քաղաքականության համաձայն հետևյալ հասցեով. https://policies.google.com/privacy;

Վերը նշված ցանկը սպառիչ չէ, իրավատերը կարող է օգտագործել նմանատիպ այլ համակարգեր, ինչպես նաև դադարեցնել ցանկում նշվածների օգտագործումը:

Երրորդ կողմի ծրագրային ապահովման միջոցով հավաքագրված տվյալները կարող են ներառել:

 • օգտագործողի սարքի տվյալները (մոդելը, արտադրողը, ազատ հիշողության քանակը), նրա դիրքի վայրը (երկիրը, քաղաքը), օպերացիոն համակարգի տվյալները (տեսակը, տարբերակը, էկրանի լուծաչափը) և այլն;данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес);
 • . cookie-ի տվյալները * 

        .     կայքում օգտատիրոջ գործողությունների վերաբերյալ այլ առարկայազուրկ տվյալներ:

Այս ծրագրաշարի իրավատերերի կողմից առարկայազուրկ տվյալների հավաքագրման և օգտագործման կազմը, ինչպես նաև պայմանները որոշվում են ուղղակիորեն այդպիսի իրավատերերի կողմից և կարգավորվում են այն փաստաթղթերով, որոնք տեղադրված և (կամ) հասանելի են ինտերնետում իրենց կայքերում:

Ընդունելով սույն քաղաքականությունը, ինչպես նաև իր ծրագրային ապահովման մեջ որոշակի կարգավորումներ սահմանելով ՝ Օգտատերը համաձայնվում է վերը նշված ծրագրային ապահովման իրավատերերի կողմից տվյալների հավաքագրման և օգտագործման պայմաններին:

* Cookie — ն փոքր տեքստային ֆայլ է, որը գրված է օգտագործողի սարքի վրա և պարունակում է տեղեկատվություն Ինտերնետում օգտագործողի գործունեության մասին: cookie-ն կարող է օգտագործվել նաև օգտագործողի համակարգչում: Այս ֆայլերից մի քանիսը կարող են օգնել որոշել գտնվելու վայրը, մյուսները կարող են հիշել օգտագործողի կարգավորումները: Cookie-ի  հետ աշխատելու պարամետրերը կազմաձևվում են օգտագործողի կողմից իր զննարկչում: Բոլոր Cookie -ի ընդունումն արգելելը, սակայն, խորհուրդ չի տրվում. այս դեպքում Օգտատերը չի կարողանա օգտվել հարթակի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից:

Առարկայազուրկ տվյալները չեն համակցվում 3.1.1 կետում նշված օգտատիրոջ մասին տեղեկատվության հետ և չեն օգտագործվում օգտատերերի նույնականացման համար:

3.7. Իրավատերը պատասխանատվություն չի կրում այլ օգտատերերի և երրորդ անձանց կողմից Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության օգտագործման կարգի համար, որոնց հետ Օգտատերը համագործակցում է հարթակի օգտագործման շրջանակներում:

4.   Անձնական տեղեկատվության մշակման նպատակները

4.1.  Իրավատերն իրականացնում է միայն այն անձնական տվյալների մշակումը, այդ թվում ՝ հավաքագրումը և պահպանումը, որոնք անհրաժեշտ են Օգտատիրոջ հետ պայմանագրերի կնքման և կատարման համար:

4.2.   Հարթակի օգտագործման վերաբերյալ համաձայնագրի կնքում, ինչպես նաև հարթակի օգտագործմամբ այլ պայմանագրերի կնքում:

4.2.1.Պայմանագրերի կնքումն իրականացվում է հեռակա կարգով ՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման միջոցով, որոնք ստորագրվում են պարզ էլեկտրոնային ստորագրությամբ, Ընդ որում ՝ օգտատիրոջ պարզ էլեկտրոնային ստորագրության բանալու դերը կարող է կատարել գրանցման ժամանակ տրամադրվող գաղտնաբառը - բաժանորդային հեռախոսահամարը։

 4.2.2. Օգտատիրոջ նույնականացումը նրա հետ կնքված համաձայնագրով և այլ պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման շրջանակներում:

Օգտատիրոջ անձնական հաշիվը կապված է օգտատիրոջ գաղտնաբառի և բաժանորդային հեռախոսահամարի հետ:

Տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցություն տրամադրելիս Օգտատերը նույնականացվում է անունով և բաժանորդային հեռախոսահամարով:

4.2.3.    Կնքված համաձայնագրով և այլ պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարում, այդ թվում ՝ Օգտատիրոջը հարթակ մուտք գործելու, արտադրանքի օգտագործման և տեխնիկական աջակցության իրավունքների տրամադրում, Օգտատիրոջ կողմից հարթակի և արտադրանքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների օգտագործում:

Հարթակի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունների իրականացման նպատակով իրավատերը պահպանում, համակարգում և հարթակում ցուցադրում է օգտատերերի պրոֆիլները:

Օգտատիրոջը ապրանքների օգտագործման իրավունքներ և տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու համար օգտագործվում է Անունը, էլ.փոստի հասցեն և բաժանորդային հեռախոսահամարը:

4.2.4.    Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության անվտանգության և գաղտնիության ապահովում:

Կասկածելի գործողությունները ստուգելու նպատակով հարթակում տեղեկություններ են հավաքվում Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող IP- հասցեի և բրաուզերի մասին ։

4.2.5.    Ծանուցում ՝ կնքված պայմանագրերով տեղեկատվական սպասարկման և/կամ սպասարկման որակի բարելավման շրջանակներում, այդ թվում ՝ երրորդ անձանց ներգրավմամբ:

Էլեկտրոնային ծանուցումների (notificators) ուղարկման համար օգտագործվում են օգտատիրոջ էլեկտրոնային փոստի հասցեն և բաժանորդային հեռախոսահամարը:

  4.2.6. Գովազդային և / կամ տեղեկատվական նյութերի թիրախավորում ' օգտագործելով 3.6 կետում նշված վերլուծական տվյալների հավաքման համակարգերից առարկայազուրկ տվյալներ Քաղաքականությունից

   4.2.7.Անհատական տվյալները կարող են օգտագործվել ինտերնետում օգտագործողին որոշակի գովազդային և (կամ) տեղեկատվական նյութեր ցուցադրելու համար: Մարքեթինգի իրականացում

                                     5.  Անձնական տեղեկատվության պաշտպանությանը ներկայացվող պահանջներ

5.1. Իրավատերն իրականացնում է անձնական տեղեկատվության պահպանումը և ապահովում է դրա պաշտպանությունը չարտոնված մուտքից և տարածումից ' ներքին կանոններին և կանոնակարգերին համապատասխան:

5.2.  Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության նկատմամբ պահպանվում է նրա գաղտնիությունը, բացառությամբ հանրամատչելի տեղեկատվության (կետ 3.4. սույն քաղաքականության) և այլ դեպքերի, երբ հարթակի տեխնոլոգիան կամ Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող ծրագրային ապահովման կարգավորումները նախատեսում են տեղեկատվության փոխանակում երրորդ անձանց հետ ։

5.3. Հարթակի որակը բարձրացնելու նպատակով իրավատերն իրավունք ունի պահպանել լոգ-ֆայլեր այն գործողությունների մասին, որոնք իրականացվել են    Օգտատիրոջ կողմից հարթակի օգտագործման շրջանակներում, ինչպես նաև Օգտատիրոջ կողմից պայմանագրերի կնքման և կատարման հետ կապված:

                                                                       6.Տեղեկատվության փոխանցում

1.    Իրավատերն իրավունք ունի անձնական տեղեկությունները երրորդ անձանց փոխանցել հետևյալ դեպքերում:

 • Օգտատերն իր համաձայնությունն է հայտնել նման գործողությունների համար, ներառյալ Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող ծրագրային ապահովման կարգավորումների կիրառման դեպքերը, որոնք չեն սահմանափակում որոշակի տեղեկատվության տրամադրումը;
 • - Փոխանցումն անհրաժեշտ է Օգտատիրոջ կողմից հարթակի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների օգտագործման շրջանակներում, այդ թվում ՝ հարթակի օգտագործմամբ պայմանագրերի կնքման և կատարման համար, մասնավորապես, իր մասին տեղեկատվություն տրամադրելով ՝ Բաժանորդը համաձայնում է իր անձնական տվյալները (բաժանորդային համարը և հասցեն) Օգտատիրոջը փոխանցել գործընկերոջ կարգավիճակով, որը սպասարկում է նշված հասցեում Բաժանորդին հասանելի օբյեկտները:
 • .Օգտագործողի տվյալների հավաքագրման և մշակման համար Հարթակում երրորդ անձանց ծրագրային ապահովման օգտագործման հետ կապված: Մասնավորապես, առարկայազուրկ տվյալների հավաքագրման և մշակման համար իրավատերը կարող է օգտագործել երրորդ անձանց ծրագրային ապահովումը ՝ համաձայն 3.6-րդ կետի քաղաքականությանը;
 • . Հարթակի իրավատիրոջ երրորդ անձի տիրապետմանը, օգտագործմանը կամ սեփականությանը հանձնելու կամ Օգտատիրոջ հետ կնքված պայմանագրերով երրորդ անձի օգտին իրավունքների զիջման հետ կապված;
 • . Դատարանի կամ այլ լիազորված պետական մարմնի պահանջով ' օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգի շրջանակներու
 •   Օգտատիրոջ հետ կնքված պայմանագրերի խախտման հետ կապված   իրավատիրոջ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության համար:

                                                                  7.     Անձնական տեղեկատվության փոփոխում և ջնջում

7.1. "Գործընկեր" կարգավիճակով օգտատերն իրավունք ունի ցանկացած պահի ինքնուրույն խմբագրել կամ ջնջել իր անձնական հաշվում գրանցման կամ թույլտվության ժամանակ իր կողմից տրամադրված անձնական տեղեկատվությունը:

7.2. Կնքված պայմանագրի և/կամ պայմանագրի դադարեցման դեպքում օգտատերն իրավունք ունի ջնջել անձնական հաշիվը ՝ դիմելով իրավատիրոջ աջակցման ծառայությանը սույն Քաղաքականության մեջ նշված էլեկտրոնային փոստիհասցեով:

                                                                        8.  Երրորդ անձանց մասին տեղեկատվության մշակում

 8. 1.   Հարթակի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները թույլ են տալիս օգտատիրոջը գործընկերոջ կարգավիճակում պահպանել և մշակել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասին ներբեռնվող տեղեկատվությունը, այդ թվում ՝ անձնական տվյալները:

 8.2.  Հարթակի օգտագործման շրջանակներում գործընկերը երրորդ անձանց մասին տվյալները փոխանցում է իրավատիրոջը և հանձնարարում է իրավատիրոջը իրականացնել դրանց մշակումը ՝ գործընկերոջ և այդպիսի երրորդ անձի կողմից պայմանագրերի և/կամ վարչական գործառույթների կատարման տեխնիկական հնարավորությունն ապահովելու նպատակով:

8.3. Հարթակի միջոցով գործընկերոջ կողմից մշակվող և իրավատիրոջը տրամադրվող երրորդ անձանց վերաբերյալ տվյալները կարող են ներառել ՝ բաժանորդային հեռախոսահամար, հասցե:

8.4. Գործընկերոջ կողմից վերբեռնված երրորդ անձանց մասին տվյալները իրավատերը միավորում է Բաժանորդի տվյալների հետ ՝ Այդպիսի Օգտատիրոջ կողմից իրավատիրոջ հետ պայմանագիր կնքելիս (բջջային հավելվածի վերջնական օգտագործողի հետ լիցենզային պայմանագիր):

8.5. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը ոչ մեկին չի փոխանցում և չի բացահայտում սույն բաժնում նշված տվյալները, բացառությամբ  ծառայություններ մատուցողների,  նշված 3 -րդ պարագրաֆի կետ 6.1. համաձայն ։ Եվ  ի պատասխան իշխանության լիազոր մարմինների իրավաչափ հարցման, ինչպես նաև այն դեպքերի, երբ օգտատերը սույն բաժնում նշված տվյալները տրամադրում է այլ օգտատերերի կամ երրորդ անձանց ՝ հարթակի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների օգտագործման միջոցով: Իրավատերը պահպանում է սույն բաժնում նշված տվյալները այնքան ժամանակ, քանի դեռ գործընկերը կամ բաժանորդը օգտագործում է հարթակը:

                                                               9.   Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություն       

9.1.  Սույն քաղաքականությունը կարող է փոփոխվել կամ դադարեցվել Իրավատիրոջ կողմից միակողմանիորեն ՝ առանց օգտագործողին նախապես տեղեկացնելու: Քաղաքականության նոր խմբագրումն ուժի մեջ է մտնում իրավատիրոջ կայքում տեղադրելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ քաղաքականության նոր խմբագրմամբ

9.2. Քաղաքականության ներկայիս վերանայումը գտնվում է հեղինակային       իրավունքի սեփականատիրոջ կայքում Ինտերնետում ՝ հասցեով   https://armatis.am/news.html

                                                                        10.Իրավատիրոջ Վավերապայմանները: 

"Արմատիս" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Իրավաբանական հասցե ՝ 0006 Հայաստան , Երևան, Մանթաշյան 5-39

Նամակագրության Հասցե ՝ 0010 , Հայաստան, Երևան Սմբատ Զորավարի 11/1 գրասենյակ 133  

Գ/Հ  269.110.940892,   ՀՎՀՀ 02268057

Email: spec.raboty@ya.ru